Skip to main content

Политика за защита на личните данни

Като собственик на foxcodestudio.com, основен представите на тази политика се явява ФоксКод Студио ЕООД.

Във връзка с обработването на личните Ви данни, следва да се има предвид, че по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни („Общ регламент относно защитата на данните“) Вие сте СУБЕКТ НА ЛИЧНИ ДАННИ, а Като собственик на foxcodestudio.com, основен представите на тази политика се явява ФоксКод Студио ЕООД е АДМИНИСТРАТОР на лични данни. Администраторът има задължението да предостави цялата посочена по-долу информация, касаеща обработването на личните данни на субекта на данни, както следва:

1. Обща информация

ФоксКод Студио ЕООД , ЕИК 206655819 със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ж.к. „Изток”, блок 10Г, е администратор на лични данни, в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни, представлявано от Управителя Ина Хранова, email: office@foxcodestudio.com.
ФоксКод Студио ЕООД осъществява дейността си в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (General Data Protection Regulation) и другите европейски и български нормативни актове в областта на защитата на личните данни. ФоксКод Студио ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
• законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
• ограничение на целите на обработване;
• съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
• точност и актуалност на данните;
• ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
• цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

2. Основания за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни


ФоксКод Студио ЕООД събира, обработва и съхранява лични данни във връзка със сключването и изпълнението на договорите със своите клиенти.ФоксКод Студио ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие въвеждате, използвайки нашата онлайн контактна форма, ФоксКод Студио ЕООД действа в качеството си на обработващ лични данни.
По-специално, като администратор на лични данни ФоксКод Студио ЕООД събира, обработва и съхранява лични данни на следните основания:
• предприемане по Ваше искане на стъпки за сключване на договор с Вас;
• изпълнение на задълженията на ФоксКод Студио ЕООД по договор с Вас;
• изрично получено съгласие от Вас;
• спазване на задължения, произтичащи от нормативен акт;
• за изпълнението на задача от обществен интерес;
• за целите на легитимния интерес на ФоксКод Студио ЕООД .
Предоставените от Вас лични данни се обработват и използват от нас само и единствено за посочените цели.
Ние използваме “бисквитки”, за да подобрим функционалността на нашия сайт. Чрез тях получаваме информация за времето, което прекарвате в сайта, секциите, които посещавате и др. За повече информация относно “бисквитките” и как можете да ги ограничите, вижте секцията „Политика за използване на бисквитки“.

3. Видове лични данни, които се събират.

* Лични данни е всяка информация, която пряко идентифицира субекта или е в състояние да го идентифицира (име, адрес, ЕГН, номер на лична карта и др. подобни данни, които идентифицират пряко субекта). Лични данни могат да бъдат и други идентификационни данни като данъчен номер, псевдонимизирани, криптирани данни и др., чрез които субектът също може да бъде идентифициран по непряк начин.
** Личните данни, събирани от субекта на данни, следва да бъдат сведени до необходимото във връзка с целите, за които се събират (принцип за минимизиране на обработването на личните данни).
ФоксКод Студио ЕООД събира, обработва и съхранява следните видове лични данни:
◦ Три имена, адрес, телефон, факс, e-mail

Тези данни са необходими за сключването и изпълнението на договорите с клиентите, за осъществяване на връзка и изпращане на информация към тях, включително при изрично дадено съгласие.

ФоксКод Студио ЕООД не събира, не обработва и не съхранява специални категории лични данни (чувствителни данни), както и не извършва автоматизирано вземане на решения с данни.

Всички лични данни се съхраняват на територията на Република България. ФоксКод Студио ЕООД не извършва трансфер на Вашите лични данни към трети държави.

4. Срок за съхранение на Вашите лични данни

ФоксКод Студио ЕООД няма да съхранява Вашите лични данни за период, по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. При определяне на подходящия период за съхранение, вземаме под внимание количеството и естеството на личните данни, целите, поради които ги обработваме, както и дали можем да постигнем тези цели с други средства. ФоксКод Студио ЕООД се съобразява и със съответните законови изисквания за съхранение на определени категории данни, за да изпълним задълженията си, произтичащи от нормативен акт или от договор, както и за да защитим законовите си права в случай на предявяване на иск.
При отпадане на необходимостта от съхранението им,ФоксКод Студио ЕООД ще изтрие или унищожи по сигурен начин и без излишно забавяне личните Ви данни.
Администраторът е взел всички необходими технически и организационни мерки за защита на данните.

5. Автоматизирано вземане на решение: НЯМА.

6. Цели, за които се събират, обработват и съхраняват Вашите лични данни

ФоксКод Студио ЕООД събира, обработва и съхранява лични данни, които Вие ни предоставяте за следните цели:
• индивидуализация на страна по договора и лицата, за контакт във връзка с изпълнението му;
• обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на услуга или продукт, вкл. изпращане на кратки текстови съобщения (sms) или електронни писма, които са част от услугата, закупена от клиента и др.;
• счетоводни цели;
• изпращане на отговор до субекта на лични данни в случай на изпратено съобщение от субекта на лични данни до администратора чрез контактната форма, достъпна от Интернет сайт на администратора на адрес https://foxcodestudio.com.

7. Вашите права за защита на личните Ви данни.

А) ПРАВО да поискате потвърждение от администратора дали се обработват личните Ви данни и ако това е така – ДА ПОЛУЧИТЕ ДОСТЪП ДО ДАННИТЕ СИ и следната информация: за каква цел се обработват данни, какви лични данни, получателите на данни, срокът на обработване.
При искане за достъп до лични данни имате право да получите и копие от личните си данни. Това обаче не означава, че трябва да получите копие от документите, които съдържат личните данни, а че администраторът трябва да Ви предостави данните в „разбираема форма“ – напр. ако са използвани кодове, трябва да се предостави ключ към тези кодове, така че субектът да може да разбере информацията (например, ако данните са криптирани). Исканията за достъп трябва да бъдат изготвени в писмен/електронен вид под формата на молба/искане в свободна форма (можете да ползвате и бланки на администратора) и да бъдат адресирани до ФоксКод Студио ЕООД на посочените контакти – електронна поща или препоръчано с обратна разписка на пощенския адрес. Молбата/искането трябва да включва всички детайли относно субекта, вида на личните данни и всяка друга информация, която ще помогне на администратора да локализира и идентифицира личните Ви данни. Администраторът може да изиска допълнителна информация, целяща да уточни личните данни или обработващите дейности, за които се отнася искането. Достъп може да бъде предоставен до архивирани данни, но не и до изтрити данни. Администраторът предоставя отговор на молбата в срок от 1 (един) месец от получаването. Моля да имате предвид, че администраторът има право да откаже достъп до личните Ви данни в определени случаи (напр., ако не е ясно за кои лични данни се иска достъп или не е ясно кой е подал искането за достъп, както и когато става въпрос за защита на национални и обществени интереси), като във всички случаи той следва да се мотивира за отказа. В случай на отказ имате право на жалба до надзорния орган по защита на данните (Комисия за защита на личните данни).
Б) ПРАВО ДА ПОИСКАТЕ КОРИГИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ СИ ДАННИ, които са неточни/неактуални (например, коригиране може да бъде поискано, когато името, адресът или друга информация относно субекта на данни е сгрешена или когато е настъпила промяна във вече предоставена информация).
За тази цел трябва да подадете отделно искане или молба в свободна форма (можете да ползвате и бланки на администратора), адресирани до ФоксКод Студио ЕООД. В молбата/искането следва да посочите данните, които искате да се коригират, както и актуалните си данни. Ако ФоксКод Студио ЕООД откаже да коригира данните, трябва да Ви обясни причините за това, като Ви информира за правото да подадете жалба пред надзорния орган по защита на данните (Комисия за защита на личните данни).
В) ПРАВО ДА ПОИСКАТЕ ОТ АДМИНИСТРАТОРА ДА ОГРАНИЧИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ – това не означава изтриване на данните, а че администраторът на данни може да съхранява данните, но целите, за които данните могат да бъдат обработвани, са строго ограничени.
Ограничаването се допуска в следните случаи:
(i) когато считате, че личните Ви данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, в който администраторът да провери точността на личните ви данни;
(ii) когато обработването на личните Ви данни е неправомерно, но не желаете те да бъдат изтрити, а желаете само да бъде ограничено използването им;
(iii) когато администраторът не се нуждае повече от личните Ви данни за целите на обработването, но Вие, като субект на данните, ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
(iv) когато сте възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите ви.
За целта, при наличие на някое от посочените в този точка В) условия, следва да подадете искане или молба в свободна форма (можете да ползвате и бланки на администратора), адресирана до ФоксКод Студио ЕООД. Ако ФоксКод Студио ЕООД откаже да ограничи личните Ви данни, следва да направи това само изрично и в писмен вид, като се мотивира за законосъобразната причина за този отказ.
Г) ПРАВО ДА ПОИСКАТЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ ДА БЪДАТ ИЗТРИТИ (т.нар. „право да бъдеш забравен“) без ненужно забавяне, т.е. администраторът да заличи личните ви данни от всички системи и записи, където те се съхраняват, включително да уведоми всички трети лица/обработващи лични данни, на които е предоставил данните.
Искане за изтриване може да се подаде при наличието на някое от следните основания:
– личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
– когато сте оттеглил своето съгласие;
– когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно;
– когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Европейския съюз или правото на държава-членка, което се прилага спрямо администратора;
– когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
За целта следва да подадете искане или молба в свободна форма (можете да ползвате и бланки на администратора), адресирана до ФоксКод Студио ЕООД на горепосочените контакти.
Администраторът може да откаже да заличи личните данни по някоя от следните причини:
А) упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
Б) за спазване на правно задължение от администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;
В) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
Г) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
Ако откаже да изтрие данните, администраторът трябва да обясни причините за това, като Ви информира за правото да подадете жалба пред надзорния орган по защита на данните (Комисия за защита на личните данни).
Д) ПРАВО ДА ВЪЗРАЗИТЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ по всяко време.
Възражението следва да бъде адресирано до администратора на горепосочените контакти. Във възражението трябва да посочите основанията, свързани с Вашата конкретната ситуация, поради които възразявате срещу обработването. Правото Ви да се противопоставите на директен маркетинг е абсолютно (т.е. няма нужда да се сочите основания за възражението). След получаване на възражението, администраторът следва да прекрати обработването на данните Ви, освен ако не предостави убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, или за упражняване на правни претенции. Ако администраторът отхвърли възражението, той трябва да обясни причините за това, като Ви информира за правото да подадете жалба пред надзорния орган по защита на данните (Комисия за защита на личните данни).
Е) ПРАВО НА ЖАЛБА СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ ИЛИ НЕСПАЗВАНЕ НА ПРАВАТА ВИ във връзка със защитата на лични данни пред компетентния надзорен орган.
Контакти на надзорния орган:
Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).
Ж) КОГАТО ИМА РИСК ЗА НАРУШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ, ФоксКод Студио ЕООД Е ЗАДЪЛЖЕНО ДА ВИ УВЕДОМИ за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомен надзорния орган за нарушението.
З) ПРАВО НА ЗАЩИТА ПО СЪДЕБЕН ИЛИ АДМИНИСТРАТИВЕН РЕД, в случай, че правата Ви във връзка с личните данни са били нарушени.

И) ПРАВО да поискате прехвърляне на личните Ви данни в електронен и структуриран вид до Вас или друго лице (т.нар. „право на преносимост на данните“). Това Ви позволява да вземете данните си от нас в подходящ за употреба електронен формат и да ги прехвърлите на друго лице в подходящ за употреба електронен формат
Упражняването на посочените по-горе права не изисква заплащането на такса от Ваша страна. Възможно е обаче да начислим административна такса в разумен размер, ако Вашата заявка за достъп е очевидно необоснована или при повтаряемост или прекомерност на исканията. При подобни обстоятелства е възможно също така да откажем да изпълним заявката.

8. Авторски права

Авторските права върху концепцията, изпълнението и базата данни на сайта принадлежат на ФоксКод Студио ЕООД и каквато и да е графична, текстова и друга информация не може да бъде копирана, без изричното писмено съгласие на собственика.

9. Промени в правилата, описани в тази ПОЛИТИКА за защита на личните данни

ФоксКод Студио ЕООД може по своя преценка да променя и допълва настоящата ПОЛИТИКА за защита на личните данни по всяко време при спазване на изискванията на действащото законодателство в областта на защитата на личните данни. В случай на изменение, ние ще посочим датата на промяна и това изменение ще влезе в сила по отношение на Вас и Вашите данни след датата на това изменение или от друга, изрично посочена по-късна дата.